Strid om tolketjeneste: Nav på kollisjonskurs med døve

Strid om tolketjeneste:

Nav på kollisjonskurs med døve

VIKTIG TJENESTE: Tilgang til tolk er avgjørende for at døve skal kunne delta på ulike arenaer i samfunnet. Men Nav og tolkebrukere har ulikt syn på hvordan tolketjenesten skal organiseres. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Nav sier blankt nei til et forslag om å flytte tolketjenesten ut av hjelpemiddelsentralene. Brukere føler seg overkjørt og mener Nav er på ville veier. – Nav vil vri tolketjenesten tilbake til fortiden, advarer Norges Døveforbund.

Tekst : Øivind Fjeldstad

Publisert : 04. april 2017

Navs tolketjeneste får kraftig kritikk i en gjennomgang konsulentselskapet Agenda Kaupang har gjort på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Svakheter i tolketjenesten begrenser mulighetene hørselshemmede og døvblinde har til å delta i samfunnet. Det gjelder spesielt aktiviteter som skjer på kveldstid og i helger, påpeker Agenda Kaupang og anbefaler grunnleggende endringer i hvordan tjenesten organiseres.

«Dagens organisering vanskeliggjør en enhetlig drift og utvikling av tolketjenesten.»

Agenda Kaupang-rapport om tolketjenesten

Arbeids- og sosialdepartementet fikk rapporten om tolketjenesten for et år siden, men har ennå ikke behandlet den.

I mellomtiden har strid om rapporten bidratt til en isfront mellom Norges Døveforbund og Nav. Forbundet opplever at Nav viser minimal vilje til å lytte til deres synspunkter og at Nav aktivt motarbeider anbefalingene i rapporten.

Svak styring

Tolketjenesten for døve/hørselshemmede og døvblinde administreres av Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, som består av hjelpemiddelsentralene i fylkene pluss en sentral styringsenhet.

Tolketilbudet varierer fra hjelpemiddelsentral til hjelpemiddelsentral og lider under mangel på styring, ifølge Agenda Kaupang.

I sin rapport skriver Agenda Kaupang at «det ikke er noen dedikert ledelse eller styring av tjenesten» og at «dagens organisering vanskeliggjør en enhetlig drift og utvikling av tolketjenesten». Rapporten konkluderer også med at det «finnes ingen samlet dokumentasjon eller rapportering av tolketjenestens resultater eller kvalitet.»

UPARTISKE: – Vi må vite at tolkene er upartiske. Hvis tolkene får andre roller, blir det uklart, advarer generalsekretær Bjørn A. Kristiansen i Norges Døveforbund. (Foto: Øivind Fjeldstad)

Anbefalingene fra Agenda Kaupang er klare: Tolketjenesten bør flyttes ut av hjelpemiddelsentralene og organiseres som en egen nasjonal tjeneste. Det vil kunne gi bedre styring og ledelse av tjenesten, bedre utnyttelse av ressursene og en mer systematisk utvikling av fag og kompetanse.

Døveforbundet er enig

Norges Døveforbund støtter hovedkonklusjonene i rapporten fra Agenda Kaupang.

– Vi er veldig enige i Agenda Kaupangs beskrivelse av situasjonen og støtter forslaget om å flytte tolketjenesten ut av hjelpemiddelsentralene. Hvordan den nye organiseringen skal være, bør være tema for en egen utredning, sier generalsekretær Bjørn A. Kristiansen i Norges Døveforbund.

Prognoser viser at hjelpemiddelsentralene vil få en kraftig økt pågang av hjelpemiddelbrukere de kommende tiårene. For å takle denne økningen bør hjelpemiddelsentralene konsentrere seg om det de er gode på, og det styrker argumentet for å løfte tolketjenesten ut som en egen enhet, mener Døveforbundet.

Twitterkampanje mot Nav

Døveforbundet er kritisk til Navs håndtering av rapporten fra Agenda Kaupang.

– Vi opplever at Nav setter i gang tiltak som er stikk i strid med rapportens anbefalinger, før den er behandlet i departementet, sier Bjørn A. Kristiansen. Han viser til at Nav i fjor høst nedsatte en arbeidsgruppe som skulle jobbe for å integrere tolketjenesten sterkere i hjelpemiddelsentralene.

– Det vil gjøre det vanskeligere å gjennomføre anbefalingene fra Agenda Kaupang-rapporten, konstaterer han.

Tolkebrukernes misnøye med Nav har blant annet kommet til uttrykk i en kampanje som ble lansert på Twitter i høst, med hashtagen #stoppnav. Et hovedbudskap i kampanjen er at arbeidet med økt integrering av tolketjenesten i hjelpemiddelsentralene må stanses.

IKKE HJELPEMIDDEL: – En tolk er en språkoversetter, ikke et hjelpemiddel, sier Petter Noddeland i Døveforbundet. Forbundet vil ha tolkene ut av hjelpemiddelsentralene. (Foto: Øivind Fjeldstad)

Nav avviser kritikk

Nav er sterkt uenig i Agenda Kaupangs kritikk av tolketjenesten. Ledelsen og styringen av tjenesten er tilfredsstillende, hevder Nav i et tilsvar til rapporten som er sendt til Arbeids- og sosialdepartementet.

Å flytte tolketjenesten ut av hjelpemiddelsentralene kan gi et dårligere tilbud til brukerne, hevder Nav.

Fra 1. januar i fjor overtok Nav Hjelpemidler og tilrettelegging det samlede ansvaret for arbeidsrettede tjenester til brukere med bl.a. hørselshemminger.

«I dette arbeidet som nå implementeres i hjelpemiddelsentralene vil den kompetansen tolkene har om tilrettelegging og muligheter for døve/hørselshemmede være av stor betydning», skriver Nav i sine kommentarer til Agenda Kaupang-rapporten.

Rolleblanding

Tilsvaret fra Nav avdekker en holdning til tolkerollen som er svært problematisk, mener Norges Døveforbund. Forbundet opplever at Nav vil at tolkene også skal være rådgivere for å oppfylle Navs mål om «arbeid først».

– Nav vil utvide tolkenes arbeidsområde, men det blir en sammenblanding av roller. Vi må vite at tolkene er upartiske. Hvis tolkene får andre roller, blir det uklart, sier Bjørn A. Kristiansen.

– For 50 år siden var det mer vanlig at tolker også var rådgivere. Nav vil vri tolketjenesten tilbake til fortiden, supplerer interessepolitisk medarbeider Petter Noddeland i Døveforbundet.

Noddeland mener Nav og Døveforbundet har helt ulikt syn tolkens rolle.

– Plassering av tolketjenesten i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging innebærer at tolken oppfattes som et hjelpemiddel for den døve. Men en tolk er en språkoversetter, ikke et hjelpemiddel.

– Vil kjempe imot

Også Tolkeforbundet advarer mot å blande tolkerollen og rådgiverrollen. Tolkeforbundet organiserer blant annet tolker som jobber for Nav.

«Vi er i dag plassert som et hjelpemiddel sammen med rullestoler og vekkerklokker.»

Mariann Eidberg, leder i Tolkeforbundet

– En tolk er ikke en rådgiver. Det ble presisert da forløperen til Tolkeforbundet ble etablert i 1978. Men det kan virke som om det ikke er så høyt oppe i bevisstheten i dag, sier Tolkeforbundets leder, Mariann Eidberg.

– Det kan synes som om forutsetningene endres når det legges større vekt på at Nav skal få alle i arbeid. Men jeg vil kjempe med nebb og klør mot en sammenblanding av rollene.

Stillingskode: rådgiver

En kilde til forvirring kan være at Nav ikke har noen egen stillingskode for tolker. Det betyr at tolker som er ansatt i Nav, har stillingskode som rådgivere. Men de er ikke rådgivere, understreker Eidberg.

Tolkeforbundet har ikke tatt stilling til hvordan tolketjenesten bør organiseres, men ser svakheter ved dagens modell.

– Vi er i dag plassert som et hjelpemiddel sammen med rullestoler og vekkerklokker og mye annet. Men å bruke en tolk er vesensforskjellig fra å få en vekkerklokke som vibrerer under puta. Som tjeneste drukner vi litt når vi blir sett på som et hjelpemiddel blant mange andre hjelpemidler. Det er et argument for å legge tjenesten utenfor Nav Hjelpemidler og tilrettelegging, sier Tolkeforbundets leder.

ROLLEBLANDING: – Jeg vil kjempe med nebb og klør mot en sammenblanding av tolkerollen og rådgiverrollen, sier leder Mariann Eidberg i Tolkeforbundet. (Foto: Privat)

Ingen kommentar

Velferd har bedt Nav om et intervju om Agenda Kaupangs kritikk av tolketjenesten og om Norges Døveforbunds kritikk av manglende brukermedvirkning.

Nav ønsker imidlertid ikke å stille til intervju og begrunner det med at rapporten fra Agenda Kaupang nå er til behandling i Arbeids- og sosialdepartementet. Det er departementet som skal ta stilling til den videre oppfølgingen av rapporten, skriver Nav i en e-post til Velferd.

Heller ikke Arbeids- og sosialdepartementet har noen kommentarer til rapporten om tolketjenesten. Departementet har latt rapporten ligge i påvente av en utredning fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg om hele hjelpemiddelpolitikken.

Ingen tidsplan

Hjelpemiddelutvalget departementet har ventet på, la fram sin rapport 6. februar. Et par dager etterpå tok Velferd kontakt med departementet for å få vite hva som nå vil skje med rapporten fra Agenda Kaupang.

«Departementet vil nå ta stilling til videre oppfølging av tolkerapporten. Det er for tidlig å si noe konkret om det videre tidsløpet», skriver statssekretær Morten Bakke i en e-post til Velferd.

Dermed må tolkebrukere og andre som lurer på hva som vil skje med tolketjenesten, fortsatt smøre seg med tålmodighet. Spørsmålet om tolken i framtiden skal være en språkoversetter, et hjelpemiddel eller en rådgiver, eller litt av hvert, er ennå ikke besvart.